• هدف اصلی در این درس، آشنایی اولیه دانشجویان با مبانی و مفهوم زنجیره‌های سازمانی و بدنبال آن زنجیره عرضه خدمات و کالا می‌باشد. در این رابطه دانشجویان پس از آشنایی با مبانی کلان و اولیه سازمانی، استراتژی برون سپاری و ایجاد زنجیره سازمانی، با مسائل و موضوعات مختلف در رابطه با زنچیره سازمانی (تامین) از جمله برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و سایر موضوعات و مفاهیم مختلف آشنا خواهند شد. پس از تامین هدف مذکور، کاربرد انواع فناوری‌های ایجاد شده اطلاعاتی (فناوری اطلاعات) و نحوه استفاده از آنها در ایجاد یا پشتیبانی زنجیره‌های سازمانی (یا تامین) ، و همچنین در حالت پیشرفته‌تر، ایجاد سازمان‌های مجاری و بدنبال آن زنچیره‌های الکترونیکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

    Self enrolment
  • ساختارهای شبکه ای، ساختارهایی بسیار متداول و فراگیر در پدیده های مختلف طبیعی و اجتماعی پیرامون ما است. گسترش و توسعه روزافزون شبکه های اجتماعی الکترونیکی به عنوان بستری جدید برای ارائه انواع خدمات الکترونیکی و ایجاد روابط اجتماعی بین کاربران در فضای مجازی، واقعیتی انکار ناپذیر بوده و می توان آن را انعکاسی از ساختار روابط اجتماعی در واقعیت دانست.  هدف اصلی در درس حاضر، در ابتدا مروری کلی و آشنایی دانشجویان با مبانی نظری، ایجاد و تحلیل شبکه های اجتماعی با تاکید بر خصوصیات و پدیده های موجود در شبکه تعاملات تجاری، و در کنار آن با ملاحظه روابط اجتماعی و اقتصادی است. بر این اساس دانشجویان ضمن آشنایی با مفاهیم کلی در خصوص شبکه های اجتماعی، با رویکردها و ابزارهای تحلیل کمی مرتبط آشنا خواهند شد. در قسمت بعد، اصلی ترین کاربردهای تحلیل شبکه های اجتماعی در حوزه تجارت، نظیر بازاریابی و تبلیغ، گسترش اعتماد و رفتار، رفتارسنجی کاربران خریدار و فروشنده، پیدا نمودن خریداران یا فروشندگان تاثیرگذار، محاسبه رفتار جمعی کاربران، کاوش فرآیندهای کاری و تشکیل زنجیره های تامین یا تیم های مجازی در شبکه های اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار خواهند گرفت.

    Self enrolment
  • هدف اصلی در این درس، آشنایی اولیه دانشجویان با مبانی و مفهوم زنجیره‌های سازمانی و بدنبال آن زنجیره عرضه خدمات و کالا می‌باشد. در این رابطه دانشجویان پس از آشنایی با مبانی کلان و اولیه سازمانی، استراتژی برون سپاری و ایجاد زنجیره سازمانی، با مسائل و موضوعات مختلف در رابطه با زنچیره سازمانی (تامین) از جمله برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و سایر موضوعات و مفاهیم مختلف آشنا خواهند شد. پس از تامین هدف مذکور، کاربرد انواع فناوری‌های ایجاد شده اطلاعاتی (فناوری اطلاعات) و نحوه استفاده از آنها در ایجاد یا پشتیبانی زنجیره‌های سازمانی (یا تامین) ، و همچنین در حالت پیشرفته‌تر، ایجاد سازمان‌های مجاری و بدنبال آن زنچیره‌های الکترونیکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

    Self enrolment
گذشتن از راهبری

راهبری

گذشتن از دسترسی سریع