اولین گام برای انجام هر فعالیت تحقیقی،انتخاب موضوع یا عنوان مناسب برای آن تحقیق است. در این راستا عنوان برخی از موضوعات از قبل تعیین و اختیار دانشجویان قرار داده شده است. برای انتخاب یکی از آنها و اعلام آمادگی جهت انجام تحقیق، بر اساس رویه زیر عمل نمایید:

اولین گام برای انجام هر فعالیت تحقیقی،انتخاب موضوع یا عنوان مناسب برای آن تحقیق است. برخی از دانشجویان علاقمند به انجام تحقیق بر روی موضوع مورد علاقه خود هستند. این دسته از دانشجویان باید موضوع مورد نظر را، که حتما باید بر اساس زمینه های تحقیقی اینجانب که در بخش "زمینه های تحقیقاتی" آورده شده باشد، بر اساس رویه زیر به اینجانب، به عنوان استاد مشاور یا استاد راهنمای تحقیق پیشنهاد و تایید آن را دریافت نمایند:

در این پست، به شرح نحوه توصیف یک موضوع جهت پیشنهاد به عنوان موضوع پایان نامه  دکتری پرداخته می شود.