هر یک از دانشجویانی که علاقمند هستند تا اینجانب استاد راهنما یا مشاور آنان برای انجام هر نوع فعالیت تحقیقاتی (اعم از پایان نامه کارشناسی، سمینار کارشناسی ارشد، پایان نامه کارشناسی ارشد و ...) باشم، لازم است تا مفاد مندرج در دستورالعمل های با عناوین زیر را مطالعه و بر مبنای یکی از آنها عمل نمایند:

بسیاری از دانشجویان در هنگام انتخاب یک موضوع تحقیقی، جهت انجام به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی و یا کارشناسی ارشد دچار مشکل هستند. از این رو در این پست، به شرح نحوه توصیف یک موضوع تحقیقی و ارائه آن به صورت یک پیشنهاد (یا همان پروپوزال) برای انجام پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد پرداخته می شود.

 

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد، اعم از دوره های حضوری و مجازی، که اینجانب استاد مشاور درس (واحد) سمینار آنان هستم، موظفند گزارش نهایی سمینار خود را در قالب موضوعی زیر تدوین و ارائه نمایند.

بسیاری از دانشجویان در هنگام انتخاب یک موضوع تحقیقی، جهت انجام به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی و یا کارشناسی ارشد دچار مشکل هستند. از این رو در این پست، به شرح نحوه توصیف یک موضوع تحقیقی و ارائه آن به صورت یک پیشنهاد (یا همان پروپوزال) برای انجام پایان نامه در مقطع کارشناسی پرداخته می شود.

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد اینجانب، شامل دانشجویان دوره های حضوری و مجازی، موظف اند تا گزارش نهایی پایان نامه خود را در قالب موضوعی زیر نگارش و تدوین نمایند. بدیهی است گزارش نهایی پایان نامه این دانشجویان فقط وقتی بازبینی و تصحیح خواهد شد که ساختار موضوعی زیر در آن رعایت شده باشد: