کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد اینجانب، شامل دانشجویان دوره های حضوری و مجازی، موظف اند تا گزارش نهایی پایان نامه خود را در قالب موضوعی زیر نگارش و تدوین نمایند. بدیهی است گزارش نهایی پایان نامه این دانشجویان فقط وقتی بازبینی و تصحیح خواهد شد که ساختار موضوعی زیر در آن رعایت شده باشد:

 

  • چکیده
  • فصل اول: مقدمه

1-1) زمینه ها و ضرورت های تحقیق

2-1) بیان مسئله

3-1) اهداف تحقیق حاضر

4-1) مفروضات

5-1) معلومات

6-1) مجهولات

7-1) پرسش های اصلی

8-1) محدوده تحقیق

9-1) اصطلاحات و تعاریف

10-1) محدودیت ها

11-1) شرح بخش های گزارش

  • فصل دوم: مرور تحقیقات مشابه و مرتبط
  • فصل سوم: متدولوژی حل مسئله

1-3) رویکرد و ایده پیشنهادی برای حل مسئله

2-3) فرآیند و دستورالعمل اجرای متدولوژی

3-3) ابزارهای مورد نیاز

4-3) روش های کیفی مورد استفاده در متدولوژی

5-3) منابع تامین داده های مورد نیاز برای تحقیق

6-3) نحوه جمع آوری داده ها

7-3) روش ارزیابی و نتیجه گیری

8-3) ضرورت های اخلاقی و حقوقی لازم الاجرا

  • فصل چهارم: نتایج اجرای تحقیق

1-4) یافته ها

2-4) نتایج ارزیابی

  • فصل پنجم: نتیجه گیری

1-5) بیان نتایج

2-5) بحث پیرامون نتایج

3-5) کارهای آتی

  • منابع و مراجع
  • پیوست ها