کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد، اعم از دوره های حضوری و مجازی، که اینجانب استاد مشاور درس (واحد) سمینار آنان هستم، موظفند گزارش نهایی سمینار خود را در قالب موضوعی زیر تدوین و ارائه نمایند.

  • چکیده
  • فصل اول: مقدمه

1-1) اهمیت و ضرورت های کلی زمینه انتخاب شده

2-1) بیان زمینه مورد مطالعه

3-1) مشخصات و محدوده مطالعه

4-1) اصطلاحات و تعاریف

5-1) شرح بخش های گزارش

  • فصل دوم: مرور تحقیقات مشابه و مرتبط

1-2) {عنوان تحقیق مشابه و مرتبط}

* مشخصات مسئله (در حد دو جمله)

* مشخصات ایده و راه حل (در حد دو یا سه جمله)

* مشخصات نتایج حاصله و ارزیابی انجام شده (در حد دو جمله)

* مشخصات کارهای آتی پیشنهاد شده (کارهایی که تایید کننده تحقیق باشد)

* ارزیابی کلی تحقیق (نقاط ضعف و قوت)

2-2) {عنوان تحقیق مشابه و مرتبط}

* مشخصات مسئله (در حد دو جمله)

* مشخصات ایده و راه حل (در حد دو یا سه جمله)

* مشخصات نتایج حاصله و ارزیابی انجام شده (در حد دو جمله)

* مشخصات کارهای آتی پیشنهاد شده (کارهایی که تایید کننده تحقیق باشد)

* ارزیابی کلی تحقیق (نقاط ضعف و قوت)

3-2) {عنوان تحقیق مشابه و مرتبط}

....

 

  • فصل سوم: تحلیل و ارزیابی کلی تحقیقات مرتبط

1-3) نمایه کلی تحقیقات مرتبط

2-3) دامنه مسائل طرح شده در تحقیقات مرتبط

3-3) طیف مفروضات طرح شده در تحقیقات مرتبط

4-3) طیف معلومات و مجهولات طرح شده در تحقیقات مرتبط

5-3) طیف رویکردها و ایده های طرح شده برای حل

6-3) طیف ابزارهای طرح شده برای حل

7-3) طیف محیط ها، مکان ها و داده های استفاده شده

 

  • فصل چهارم: نتیجه گیری

1-4) فهرست و شرح موضوعات پیشنهادی برای بکارگیری عملی تحقیقات قبلی

2-4) فهرست و شرح موضوعات پیشنهادی برای بهبود و تکمیل تحقیقات قبلی

3-4) فهرست و شرح موضوعات پیشنهادی متفاوت و جدید برای توسعه نظری تحقیقات قبلی

4-4) فهرست موضوعات برای مطالعات آینده (سمینارهای آینده)

 

  • منابع و مراجع
  • پیوست ها