هر یک از دانشجویانی که علاقمند هستند تا اینجانب استاد راهنما یا مشاور آنان برای انجام هر نوع فعالیت تحقیقاتی (اعم از پایان نامه کارشناسی، سمینار کارشناسی ارشد، پایان نامه کارشناسی ارشد و ...) باشم، لازم است تا مفاد مندرج در دستورالعمل های با عناوین زیر را مطالعه و بر مبنای یکی از آنها عمل نمایند: