• مهندسی سیستم ها و خدمات الکترونیکی (تجارت الکترونیکی)
     • کاربردهای تحلیل شبکه های اجتماعی در مهندسی سیستم ها و خدمات الکترونیکی (تجارت الکترونیکی)
     • مهندسی سیستم ها و خدمات الکترونیکی (تجارت الکترونیکی)  تطبیق پذیر و پویا
    • مهندسی سیستم ها و خدمات تجارت اجتماعی (Social Commerce)
    • مهندسی سیستم ها و خدمات الکترونیکی در مدیریت زنجیره تامین (ESCM)
 • مهندسی سیستم ها و خدمات مدیریت الکترونیکی زنجیره تامین (ESCM)
 • مهندسی سیستم ها و مدیریت زنجیره تامین خدمات الکترونیکی (ESSCM) 
 • کاربرد تحلیل شبکه های اجتماعی در مهندسی سیستم ها وخدمات مدیریت الکترونیکی زنجیره تامین
 • کاربرد محاسبات فراگیر و اینترنت اشیاء درسیستم ها و خدمات مدیریت الکترونیکی زنجیره تامین
 • مهندسی (بازمهندسی) فرآیندهای سازمانی (تجاری)
 • کاربرد تحلیل شبکه های اجتماعی در مهندسی (بازمهندسی) فرآیندهای سازمانی (تجاری)
 • کاربرد تحلیل شبکه های اجتماعی در فرآیندکاوی
 • مهندسی سیستم های مدیریت الکترونیکی فرآیندهای سازمانی (تجاری)
 • علوم انسانی محاسباتی
 • رفتارسازمانی محاسباتی (Computational Organizational Behavior)
 • روان شناسی محاسباتی (Computational Psychology)
 • جامعه شناسی محاسباتی (Computational Sociology) 
  • مدیریت خدمات الکترونیکی
  • مدیریت امنیت در خدمات (تجارت) الکترونیکی (امنیت نرم)
  • مدیریت خدمات الکترونیکی زیرساخت (رایانش ابری)
  • برنامه ریزی و مدیریت راهبردی سیستم های خدمات الکترونیکی
 • سایر موضوعات و زمینه ها
 • مهندسی سیستم ها و خدمات مدیریت الکترونیکی پروژه ها
 • مهندسی خدمات برنامه ریزی و مدیریت الکترونیکی راهبردهای سازمان
 • مهندسی سیستم ها و خدمات بانکداری الکترونیکی
 • مهندسی سیستم ها و خدمات مدیریت الکترونیکی ترافیک و حمل و نقل شهری، بین شهری، بین المللی
 • مهندسی سیستم ها و خدمات مدیریت تیم های مجازی (تیم ها در فضای مجازی)